Uitvoering, nazorg en opvolging

Uitvoering
De slotfase van een veranderingstraject bestaat uit de uitvoering van de herstructurering op grond van het vastgestelde veranderings- en eventueel sociaal plan. Te denken valt aan adviesprocedure Ondernemingsraad, vakbonden, correspondentie naar medewerkers, beëindigingsprocedures, etc.

Nazorg en opvolging
Na het doorvoeren van het veranderingstraject denkt iedereen dat het klaar is. Dit is niet het geval, meestal begint het hier, de fase van stabilisatie. Zijn de wijzigingen consequent doorgevoerd? Houdt een ieder zich aan het ingezette plan? Vindt de gewenste cultuurverandering daadwerkelijk plaats? Heerst er tevredenheid binnen het bedrijf? Deze fase vergt veel van managers die de ingezette koers moeten vasthouden en vertalen. Te denken valt aan zorgen dat ieder het doel voor ogen houdt en weet te vertalen naar medewerkers, plan van aanpak met evaluatiemomenten voor de korte en lange termijn; Is het gewenste doel behaald of moet het worden bijgesteld? Coaching van teams en individuele medewerkers, training en development, etc.